Om os

Persondata/privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Netværkskirken Metropol

Ekstern persondatapolitik

 

 

 • Generelt

 

   1. Denne Persondatapolitik (”Politikken”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-, leje- eller bidragyderforhold eller som leverandør eller samarbejdspartner eller gæstetaler eller fast deltager i kirken. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På vores hjemmeside www.nkmetropol.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

 

 • Dataansvarlig

 

  1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Netværkskirken Metropol
Banevolden 46
2500 Valby
Tlf.: 29880102
kontor@nkmetropol.dk
CVR: 28004923
(Herefter ”kirken”)

   1. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil den danske Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
   2. Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til kirken frivillige administrative medarbejder Christian Petersen, ec@heaven.dk

 

 • Definitioner

 

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
Dataansvarlig Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.
Databehandler Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Behandling Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
Særlige Kategorier af Personoplysninger Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
Databeskyttelsesloven Den til enhver tid værende danske databeskyttelseslov.

 

 • Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

 

Når kirken indsamler personoplysninger, sker dette altid til udtrykkelige formål. Efterfølgende behandling må kun finde sted, hvis den ikke er uforenelig med de oprindelige formål eller der er specifik hjemmel i Persondataforordningen eller anden lov.

Afhængig af om du er medlem, bidragyder, fast deltager, lejer eller andet hos os, er vi forpligtede til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som kirke. Dette gælder både ved håndtering af dit medlemskab og/eller af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og/eller når vi skal administrere dine eventuelle aftaler/kontrakter med os.

 

 • De personoplysninger, som vi behandler om dig

 

   1. Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
    1. Når du er medlem, fast deltager, lejer eller bidragyder hos os, behandler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer. Om medlemmer behandles også køn og ægteskabelig status. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller, såfremt vi har en indberetningspligt.
    2. Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor du ønsker at blive døbt, viet eller blive medlem af kirken eller leje værelse i kirken behandler vi oplysninger om din religiøse overbevisning
    3. Er du leverandør til kirken, behandler vi følgende almindelige Personoplysninger om dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer.

 

 • Sådan behandler vi dine Personoplysninger

 

  1. Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, fast deltager, lejer, bidragyder eller andet hos os.
   1. Er du medlem eller fast deltager hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
 • kunne administrere dit medlemsforhold eller tilknytning til kirken;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab (kun medlemmer);
 • kunne sende dig nyheder og information om aktiviteter, arrangementer og andet vedr. kirken
 • kunne sende dig oplysninger om kirkens økonomi og muligheder for at støtte økonomisk
   1. Er du lejer hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
 • administrere dit lejeforhold, opkrævninger, betalinger mv.
   1. Er du bidragyder hos, os anvender vi dine Personoplysninger til at:
 • kunne administrere dit/dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;

 

 • Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

 

   1. Når du bliver medlem eller kommer fast i kirken, giver et bidrag til kirken eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os.
   2. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger ved aftaler om lejeforhold og for leverandører er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
   3. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger hvis du er bidragsyder er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan indberette de givne beløb til Skat, så du kan få fradrag for dit bidrag. Har du indgået en bidragserklæring (gavebrev) med kirken er grundlaget også Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).
   4. Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
   5. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det gælder reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
   6. Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om din religiøse overbevisning, så er grundlaget for vores Behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi som kirke er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøst art. Behandlingen af dine Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at virke for kristen mission i såvel Danmark som i andre lande og fungere som kirke. Derudover sker Behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af kirken, er tidligere medlem eller at du, på grund af kirkens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

 

 • Deling af dine Personoplysninger

 

   1. Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
   2. I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT eller i det omfang at forpligtelsen til videregivelsen følger af Lov om trossamfund uden for Folkekirken § 20, stk. 3.
   3. På din egen anmodning kan vi også dele dine oplysninger med fx andre kirker eller din advokat.

 

 • Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

 

   1. Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
   2. Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år plus løbende år fra udmeldelsestidspunktet.
   3. Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år plus løbende år fra din seneste indbetaling.
   4. Er du lejer hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år plus løbende år fra ophør af lejemålet.

 

 • Dine rettigheder

 

  1. Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte os, se under pkt. 2 ovenfor, kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

  1. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig.

I kirken skal vi sikre, at de personoplysninger, som vi indsamler og behandler, er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Det gøres bl.a. ved at vi løbende retter, når vi bliver opmærksomme på fejl eller ændringer og vi opfordrer dig til at kontakte os, med henblik på at få rettet eventuelle forkerte oplysninger.

Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

   1. Begrænsning af Behandling
    1. Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.
   2. Dataportabilitet
    1. Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
   3. Indsigelsesret
    1. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
   4. Tilbagekaldelse af samtykke
    1. Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
    2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsmails fra kirken kan du svare tilbage på nyhedsmailen eller kontakte os, se punkt 2 ovenfor. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.
   5. Du kan skrive til os, se punkt 2 ovenfor, hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.
   6. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 

 • Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

 

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke optage dig som medlem, oprette dig som bidragyder osv.

 

 • Sikkerhed

 

I kirken har vi implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 

 • Klage til tilsynsmyndighed

 

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 • Opdatering af denne Politik

 

Kirken er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Den gældende version af Politikken vil være offentliggjort på vores hjemmeside.

 

Denne Politik er seneste opdateret 8. maj 2018